Як написати введення до диплома?

Вступ - це вступна частина дипломного проекту, за грамотністю та доречності якої викладачі будуть судити про знання написав її студента. Робота, яка містить вступ з великою кількістю синтаксичних, граматичних, пунктуаційних і смислових помилок, буде негайно повернена виконавцю на доопрацювання. Щоб заощадити свій час і грамотно написати введення до диплома, студентам варто задуматися про виконання проекту за кілька місяців до його здачі.

Зміст статті
 • Важливі вимоги, які пред'являються до введення
 • Основні компоненти введення
  Фахівці знають, що структура введення для дипломного проекту будується з декількох компонентів. Без наявності будь-якого з перерахованих нижче пунктів робота буде вважатися незавершеною. У зв'язку з цим студентам слід уважно складати введення, не виключаючи з його змісту основних елементів.

  Актуальність тематики проекту

  Під актуальністю зазвичай розуміють значимість досліджень для людства, пріоритетність наукових і практичних розробок в обраній сфері, важливість і злободенність теми роботи. Найактуальнішими визнаються питання, які найбільш гостро стоять в сучасному суспільстві.

  Фахівці вказують, що поняття актуальності може розглядатися з 2 точок зору. Так, виділяють:

  • теоретичний аспект актуальності проблематики. Теоретична сторона теми з певної області наукового знання передбачає вивчення передумов і причин, що детермінують виникнення проблеми. Дослідник, який готує дипломну роботу, знайомиться не тільки з раніше відбулися фактичними подіями, але і з новими фактами, які дозволяють розширити межі тлумачення його тематики;
  • практичний аспект актуальності проблематики. Цей аспект відповідає за пошук практичних завдань, які неможливо виконати без наукових досліджень поставленого перед виконавцем питання. Студент, який вивчає обрану тему, займається аналізом її корисності в прикладному сенсі. Він шукає способи застосування досліджуваних положень у різних галузях життєдіяльності російських та іноземних громадян, наприклад, у підприємництві, рекламі або психології. Студент виявляє вузьку проблематику теми, пов'язує її розвиток з поточними політичними, соціальними та економічними умовами суспільного життя.

  Пошук проблеми дипломного проекту

  Виявлення проблем і протиріч у досліджуваній темі - це важлива частина введення. Знайшовши проблемну точку, учень повинен дослідити її з різних сторін і в ув'язненні дипломного проекту запропонувати конкретні практичні заходи для подолання наявних протиріч і усунення існуючих помилок.

  Виконавцю проекту належить дізнатися, чи достатньо наука досліджувала обрану ним проблематику і які шляхи вирішення неточних питань вона пропонує на даному етапі свого становлення. Перед студентом стоїть складне завдання з виявлення основних протиріч досліджуваної теми. Суперечності і прогалини можна виявити в процесі дослідження:

  • історії становлення галузі науки;
  • точок зору різних вчених і практиків;
  • всіляких інтерпретацій теми в різноманітних теоретичних школах;
  • порівняльного аналізу громадської думки;
  • сучасних соціально-культурних тенденцій.

  Важливу роль при визначенні проблематики теми грає її актуальність. Слід прагнути, щоб розв'язання суперечностей змогло принести суспільству конкретну практичну користь (вигоду), полегшити життя певних груп населення, спростити загальноприйняті механізми.

  При аналізі проблематики студентам рекомендується дотримуватися наступних корисних порад:

  • при вивченні питання необхідно чітко розмежовувати відомі і підтверджені факти, які не суперечать науці, і нові відомості, що створюють проблему;
  • бажано проводити ретельний аналіз структури проблематики, відокремлювати важливі, практично корисні і суттєві відомості від малозначних і другорядних даних;
  • слід визначити масштабність досліджуваної проблеми. Для зручності можна структурувати питання, розбивши його на окремі компоненти. Таким чином студенту вдасться за короткий проміжок часу упорядкувати велику масу інформації і піднести її в доступній для розуміння формі;
  • намітити загальні цілі та завдання дослідження відповідно до позначеними пріоритетами.

  Об'єкт дослідження

  Формулювання об'єкта роботи є невід'ємною частиною кожного дипломного проекту. В якості об'єкта можуть виступати суспільні відносини і процеси, що викликають проблему. Об'єктом можуть бути тільки узагальнені, але не конкретні явища, інститути та факти.

  Предмет дослідження

  Предметом визнають більш конкретні і певні аспекти, сторони, характеристики чи властивості об'єкта. Предмет дослідження повинен виразно містити в собі проблематику, бути актуальним і корисним.

  Таким чином, можна сказати, що співвідношення об'єкта і предмета відповідає співвідношенню загального і приватного. Об'єкт завжди ширше, ніж предмет. Предмет дослідження завжди є складовою частиною загального об'єкта. Якщо наука допускає коротку формулювання об'єкта, то при описі предмета можна використовувати більш багатослівне позначення.

  як написати введення до диплома

  В якості поясняющего приклад можна навести випадок написання дипломної роботи з кримінології про особливості поведінки неповнолітніх злочинців. Об'єктом дослідження в роботі будуть визнані знання про особи злочинців. Предметом дослідження слід вважати правила виявлення відмінних особливостей поведінки злочинців у віці до 18 років.

  Про питання співвідношення об'єкта і предмета дослідження можна докладніше довідатися з наступного відеоуроку:

  Мета роботи

  Мета роботи визначається виходячи з предмета дослідження. У загальному розумінні мета - це уявлення про результат роботи, тобто про кінець дослідницької діяльності студента. Мета зумовлює отримані після дослідження висновки, вивчені теоретичні моделі, структури та методики, обумовлює нові явища. Метою вважається пріоритетний напрямок дослідницької діяльності.

  Формулювати мету студенту рекомендується допомогою використання низки поширених іменників. Наприклад, таких іменників, як вивчення, визначення, виявлення, розробка та опис. Після вказівки іменника повинна слідувати фраза, що відсилає до об'єкта або предмету дослідницької роботи.

  написати введення до диплома

  Завдання наукового дослідження

  Завдання - засоби для досягнення поставленої мети. Вони являють собою ряд кроків, які необхідно пройти для отримання кінцевого результату роботи з дослідження предмета. Завдання повинні мати чітку і ясну конфігурацію, не допускається наявність двозначності і невизначеності.

  Гіпотези

  До гіпотезам відносять наукові припущення, зроблені вченими виходячи з теоретичних знань. У число гіпотез можуть входити лише ті припущення, які грунтуються на недоведених і неспростованих знаннях. У той же час справжня гіпотеза повинна містити в собі частку логічного обгрунтування. Це означає, що наукове припущення не можна вивести без використання доведених фактичних відомостей.

  Гіпотеза, озвучена виконавцем у введенні до дипломної роботи, повинна бути коректною та максимально простою. Не можна включати в роботу занадто тривіальні й очевидні гіпотези, що не містять в собі проблеми, які необхідно вивчити і вирішити.

  У зміст гіпотези можуть входити відомості про причини, взаємозв'язках і законах суспільних відносин. Гіпотези дипломних робіт можуть розглядати окремі елементи об'єкта дослідження, а також описувати й пояснювати деякі факти, пов'язані з предметом. Існує можливість включити в зміст гіпотези дані про причинно-наслідкових зв'язках, що спровокували утворення існуючих протиріч.

  Теоретико-методологічна основа

  Даний базовий розділ введення покликаний описати теоретичну орієнтацію автора диплома. Студенту належить відзначити основні наукові концепції, які розглядають предмет його дослідження. Йому потрібно вказати напрямок аналізу проблематики теми та обґрунтувати свій вибір.

  Методи дослідження

  Студенту, що готує диплом, належить описати методики, які він використовував для того, щоб досягти результатів вивчення обраної тематики. Чим більше методів виконавець застосував в процесі роботи, тим більше об'єктивної вважається її результат. Різноманітність способів дослідження предмета дозволяє розглянути його з усіх точок зору, звертаючи увагу на наявні особливості і протиріччя.

  На початковому етапі дослідження автор дипломного проекту застосовує емпіричну методологію. Він збирає теоретичні матеріали, проводить опитування, здійснює спостереження. Після збору наукових даних він аналізує відомості, порівнює їх, моделює можливі ситуації і обставини, вивчає статистичні дані.

  як правильно написати введення до диплома

  Наукова новизна досліджуваного питання

  Заповнюючи цей пункт, виконавець фіксує нову нестандартну точку зору на існуючі проблеми.

  Можна пов'язувати проблематику з поточними суспільними явищами, наприклад, військовими подіями, змінами культурних тенденцій.

  Дані про практичну значимість роботи

  Значимість - це фактична придатність дослідження. Описуючи значимість, студент прагне показати, наскільки важливі дослідження обраної ним тематики для розвитку суспільства.

  При складанні цієї частини введення слід уникати розмитих виразів, що не несуть явною смислового навантаження. Краще орієнтуватися на конкретні фактичні обставини, висновки та способи оптимізації життєдіяльності.

  Можливість впровадження результатів дослідження

  Вітається вказівку в роботі на конкретні способи використання наукових відкриттів. Практична значимість не може бути оцінена, якщо результат не можна застосувати на практиці і реалізувати з метою удосконалення окремих сфер суспільних відносин.

  Достовірність та обґрунтованість результатів проекту

  Прийти до достовірних і обгрунтованим результатами студенти, які проводять дипломні дослідження, можуть тільки в разі застосування перевірених методів. Якщо використовувати ненадійні методи аналізу даних, то підсумковий результат виявиться недостовірним.

  Важливо, щоб підсумки дослідницької роботи виконавця не суперечили вихідним теоретичним відомостями і логічним законам. Виявити адекватні результати учень зможе тільки в тому випадку, якщо буде застосовувати апробовані способи вивчення тематики, наприклад методи математичної статистики.

  Основні терміни та абревіатури, використовувані в дипломній роботі

  Введення до будь дипломній роботі повинно містити в собі перелік основних понять, якими студент буде оперувати при викладі матеріалу. Внесення списку понятійного апарату та абревіатур полегшить перевірку проекту та дозволить з'ясувати, наскільки правильно виконавець вибрав шлях дослідження тематики.

  Наведене нижче відео з інструкціями на тему, як правильно написати введення до диплома, допоможе випускникам не помилитися при побудові структури та змісту введення.

  Важливі вимоги, які пред'являються до введення

  Молоді люди, які закінчують свою освіту в університетах, стурбовані питанням, як написати введення до диплома. Щоб знайти на нього відповідь, студентам потрібно не тільки вивчити основні принципи побудови введення, а й ознайомитися з критеріями його оцінки.

  Викладацький склад, уповноважений на перевірку та оцінку дипломної роботи, аналізуватиме вступну частину проекту і саму роботу в цілому за наступними показниками:

  • Наявність у введенні посилань на вчених і відомих авторів, які досліджували описувану студентом тему в своїх наукових працях. Багато педагогів відзначають, що вживання в тексті прізвищ авторитетних дослідників, посилань на їхні наукові статті та монографії, короткий опис точок зору вчених завжди є плюсом для дипломної роботи. Додаткова інформація, зазначена в рамках обраного теоретичного питання, доводить широке коло інтересів автора і високий ступінь його теоретичної підготовки.
  • Кількість друкованих сторінок, які зайняті вступної частиною. Справа в тому, що студент не може вмістити всі необхідні ввідні дані про тему дослідження на 1 сторінку. Саме тому перевіряючі не заперечують, коли загальний обсяг введення становить від 3 до 5 сторінок.

   Прагнучи викласти матеріал максимально точно й докладно, важливо не перестаратися. Введення, яке займає більше 5 сторінок, вважається занадто громіздким і розтягнутим. Його рекомендується скоротити. Щоб зменшити загальний текст вступної частини, виконавець може замінити складні словосполучення більш простими і доступними фразами.

  • Відповідність вступної та заключної частини дипломного проекту. Як відомо, введення необхідно для фіксації об'єкта, предмета, цілей і завдань проекту. Висновок описує, яким чином проходило дослідження предмета, до яких висновків дійшов автор роботи.

   При написанні укладення необхідно спиратися на утримання вступній частині. Якщо вступна і заключна частини суперечать один одному, це означає, що студент не дійшов єдиної, узагальненому розумінню обраної тематики і не зміг проаналізувати її належним чином. У висновку виконавець може підтвердити або спростувати гіпотези, висунуті у вступі, на підставі висновків, зроблених у процесі теоретичного і практичного дослідження проблематики.

  Увага, тільки СЬОГОДНІ!


  » » » Як написати введення до диплома?